USLOVI KORIŠĆENJA

PRIHVATANJE OVIH USLOVA

Ovaj Sporazum o uslovima korišćenja ("Uslovi"), uključujući reguliše vaš pristup, korišćenje i učešće u Platformi koju omogućava Utrenu.com, ("Utrenu.com," "mi," "naš," ili "nama") ili preko Utrenu.com kao i vaš celokupan odnos sa Utrenu.com. MOLIMO DA USLOVE PROČITATE U POTPUNOSTI I PAŽLJIVO. KORIŠĆENJEM PLATFORME, SAGLASNI STE DA BUDETE OBAVEZANI OVIM USLOVIMA. KAKO JE DETALJNO OPISANO U POGLAVLJU PRIHVATLJIVOST, JEMSTVA I GARANCIJE ČLANOVA PRUŽALACA USLUGA I KORIŠĆENJE PLATFORME. U NASTAVKU, UKOLIKO STE ČLAN PRUŽALAC USLUGA, RAZUMETE I SAGLASNI STE DA UTRENU.COM KORISTI VAŠE INFORMACIJE KAKO BI IZVRŠIO PROVERU REPUTACIJE OD SVOJIH PROFESIONALACA. UKOLIKO NISTE SAGLASNI SA OVIM USLOVIMA, NEMOJTE DA PRISTUPITE PLATFORMI NITI DA JE KORISTITE.

Sva pominjanja reči "vi" ili "vaše", u zavisnosti od konteksta, odnose se na lice koje pristupa, koristi i ili učestvuje na Platformi na bilo koji način, i na svakog od vaših naslednika, cesionara i sledbenika. Ako koristite Platformu u ime nekog tela, jemčite i garantujete da imate ovlašćenja da obavezujete dato telo, a vaše prihvatanje Uslova smatraće se prihvatanjem tog dela, a "vi" i "vaš" u daljem tekstu se odnosi na to telo.

IZMENE

Utrenu.com zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izmeni ove Uslove i sve ostale dokumente sadržane pominjanjem u ovom dokumentu, u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja. Utrenu.com će vas obavestiti o tim promenama objavljivanjem na internet strani Utrenu.com Uslovi korišćenja, slanjem poruke ili obaveštavanjem na drugi način kada ste prijavljeni na svom Nalogu. Izmene stupaju na snagu trideset (30) dana nakon objavljivanja na Platformi. Biće vam poslata poruka ili ćete na drugi način biti obavešteni o tome kada se ulogujete na svoj Nalog. Vaš nastavak korišćenja Platforme nakon isteka trideset (30) dana predstavlja vašu saglasnost sa promenama. Ako niste saglasni, nemojte pristupiti Platformi niti je koristiti.

KLJUČNI IZRAZI

"Kolektivni sadržaj" odnosi se na Korisnički sadržaj i sadržaj Utrenu.com zajedno.

"Sadržaj" označava tekst, grafiku, slike, muziku, softver, audio i video zapise, informacije ili druge materijale, uključujući, ali bez ograničenja na informacije o profilu, zahteve za Pro usluge, ponude, nizove poruka, preglede, raspoređivanje i informacije o kalendaru i druge informacije ili materijale dostupne na Platformi ili preko Platforme.

"Član klijent" je Član registrovan da prima ponude za Pro usluge, zahteva  ponude za Pro usluge ili na drugi način koristi Platformu za prijem, plaćanje, pregled ili olakšavanje u dobijanju Pro usluga.

"Član" je lice koja završi proces registracije za Nalog na Utrenu.com ili lice koje podnosi ili prima zahteve preko Utrenu.com, uključujući, ali bez ograničenja na Članove pružaoce usluga i Članove klijente.

"Platforma" podrazumeva sve Utrenu.com internet sajtove, mobilne ili druge aplikacije, softver, procese i sve ostale usluge koje pruža Utrenu.com ili koje se pružaju preko Utrenu.com.

"Pro usluge" označavaju usluge koje su navedene, naznačene, predviđene, ponuđene ili pružene od strane Članova pružalaca usluga, ili usluge koje traže, raspoređuju ili primaju Članovi klijenti preko Platforme.

"Član pružalac usluga" je član koji je registrovan da šalje ponude za Pro usluge ili na drugi način koristi Platformu kako bi nudio, obezbedio, primao uplate ili olakšavao pružanje Pro usluga.

"Utrenu.com sadržaj" je sav sadržaj koji Utrenu.com učini dostupnim na ili preko Platforme, uključujući i sve Sadržaje licencirane od treće strane, ali bez Korisničkog sadržaja.

"Korisnički sadržaj" označava sav sadržaj koji je dostavljen, postavljen, aploudovan, objavljen ili prenet preko Platforme od strane bilo kog Člana ili drugog korisnika Platforme, uključujući, ali bez ograničenja na fotografije, informacije o profilu, opise, objave, preglede i uplate izvršene preko Platforme, ne računajući Utrenu.com Sadržaj i Povratne informacije.

PRIHVATLJIVOST, JEMSTVA I GARANCIJE ČLANOVA PRUŽALACA USLUGA I KORIŠĆENJE PLATFORME

Pristup i korišćenje Platforme je dozvoljeno samo licima starim najmanje 18 godina koja mogu da sklapaju pravno obavezujuće ugovore saglasno važećem zakonu. Pristupanjem ili korišćenjem Platforme, jemčite i garantujete da ste kvalifikovani.

Registracijom ili korišćenjem Platforme u cilju nuđenja, objavljivanja ili pružanja Pro usluga, Članovi pružaoci usluga jemče i garantuju da su oni sami, kao i zaposleni, zastupnici, izvođači i podizvođači koji mogu da obavljaju poslove za njih, u potpunosti kvalifikovani i iskusni, te da imaju licence i  sertifikate, da su obavezani i osigurani, u skladu sa važećim zakonima i propisima koji se odnose na njih u onim nadležnostima u kojima nude svoje Pro usluge i u odnosu na specifičan posao koju obavljaju.

Utrenu.com se ne bavi pružanjem Pro usluga. Članovi pružaoci usluga razumeju i slažu se da kreiranjem i održavanjem Naloga na Platformi dobijaju samo mogućnost korišćenja Utrenu.com Platforme kako bi imali pristup licima  zainteresovanim za dobijanje Pro Usluga i sličnih alata, uključujući, ali bez ograničenja na mogućnost da šalju poruke Članovima klijentima ili zakazuju sastanke, čime se olakšava pružanje Pro usluga. Članovi pružaoci usluga razumeju i slažu se da korišćenje Platforme ne garantuje da će ih korisnici Utrenu.com angažovati za Pro usluge.

Članovi pružaoci usluga razumeju i saglasni su da su klijenti Utrenu.com, da nisu zaposleni Utrenu.com, niti članovi zajedničkog posla, partneri ili zastupnici. Članovi pružaoci usluga potvrđuju da sami određuju i potvrđuju svoje cene, obezbeđuju sopstvenu opremu i prave sopstveni radni raspored. Utrenu.com ne kontroliše, i nema pravo da kontroliše, usluge koje pruža Član pružalac usluga (uključujući način na koji Član pružalac usluga pruža date usluge) ako je Član pružalac usluga angažovan od strane Člana klijenta, osim ako ovde nije izričito naznačeno drugačije.

Utrenu.com, saglasno važećim zakonima, dobija izveštaje na osnovu javno dostupnih informacija u vezi sa Članovima pružaocima usluga, koji mogu sadržati istorijat krivičnih presuda ili registraciju nekog lica u registru seksualnih prestupnika, a mi možemo da ograničimo, blokiramo, suspendujemo, deaktiviramo ili otkažemo Nalog Člana pružaoca usluga na osnovu rezultata te provere. Kao Član pružalac usluga, saglasni ste i ovlašćujete nas da koristimo vaše lične podatke, kao što su vaše puno ime i datum rođenja, za potrebe dobijanja tih izveštaja od prodavaca Utrenu.com.

REGISTRACIJA NALOGA I OSTALI PODNESCI

Korisnici mogu da pristupe Platformi bez registrovanja Naloga. Da biste pristupili i učestvovali u određenim karakteristikama Platforme, morate kreirati nalog zaštićen lozinkom ("Nalog"). Možete se registrovati koristeći svoj postojeći Facebook nalog i podatke za prijavu (vašu "Lozinku za sajt treće strane"). Saglasni ste da ćete davati tačne, aktuelne i potpune informacije tokom registracije ili procesa podnošenja zahteva i uvek kada koristite Platformu i da ćete ažurirati informacije kako bi one ostale tačne, aktuelne i potpune. Isključivo vi ste odgovorni za zaštitu vaše Utrenu.com lozinke i, ako je primenjivo, Lozinke treće strane. Vi ste isključivo odgovorni za sve aktivnosti na vašem Nalogu, i dužni ste da odmah obavestite Utrenu.com o svakom neovlašćenom korišćenju. Utrenu.com nije odgovoran za gubitke načinjene za bilo koju stranu prouzrokovane neovlašćenom upotrebom vašeg Naloga. Bez obzira na prethodno navedeno, možete biti odgovorni za gubitke koje pretrpi Utrenu.com ili drugi zbog takve neovlašćene upotrebe.

 

 

VAŠA DOZVOLA ZA KORIŠĆENJE PLATFORME

U zavisnosti od toga da li ste saglasni sa ovim Uslovima, Utrenu.com vam daje ograničenu, neisključivu, opozivu, neprenosivu licencu koja se ne može izdati kao podlicenca da reprodukujete i prikazujete Kolektivni sadržaj (izuzev izvornih kodova softvera) isključivo za vašu ličnu i nekomercijalnu upotrebu i samo u vezi sa vašim pristupom i učešćem na Platformi. Ne možete koristiti, kopirati, prilagođavati, modifikovati, pripremati izvedene radove, distribuirati, licencirati, prodavati, prenositi, javno prikazivati, javno izvoditi, preneti, emitovati, ili na drugi način koristiti Platformu ili Kolektivni sadržaj, osim na način izričito dozvoljen u ovim Uslovima. Platforma i Kolektivni sadržaj vam se obezbeđuju u trenutnom stanju. Ako preuzmete ili odštampate kopiju Kolektivnog sadržaja za ličnu upotrebu, morate zadržati sva autorska prava i ostala obaveštenja o vlasništvu sadržana u njemu. Nijedna licenca niti pravo se ne dodeljuje implicitno ili na drugi način saglasno pravima intelektualne svojine koja su u vlasništvu ili kontrolisana od strane Utrenu.com ili njegovih davalaca licence, osim za licence i prava koja su izričito dodeljena u ovim Uslovima.

KORISNIČKI SADRŽAJ

Možemo, po sopstvenom nahođenju, da vam dozvolimo da objavljujete, aploudujute, prikazujete, šaljete ili prenosite Korisnički sadržaj. Time što omogućavate dostupnost Korisničkog sadržaja na Platformi ili preko nje odobravate Utrenu.com svetsku, neopozivu, trajnu, neisključivu, prenosivu, licencu bez autorskih prava, sa pravom na davanje podlicence, korišćenje, kopiranje, prilagođavanje, izmene, distribuciju, licenciranje, prodaju, prenos, javno prikazivanje, javno izvođenje, prenos, emitovanje, pristupanje, pregledanje i drugo korišćenje datog Korisničkog sadržaja, u cilju promovisanja, plasiranja ili oglašavanja Platforme ili Pro usluga ili u bilo koju drugu svrhu po našem isključivom nahođenju, s tim da Utrenu.com neće koristiti privatne poruke u javnom oglašavanju. U cilju izbegavanja nedoumica, licenca odobrena za Utrenu.com nastavlja da važi i prestankom rada Platforme ili gašenjem vašeg Naloga. Utrenu.com ne zahteva vlasnička prava u vašem Korisničkom sadržaju, i neće se smatrati da nijedna odredba iz ovih Uslova ograničava prava koja možete da imate kako biste koristili i iskoristili Korisnički sadržaj koji dostavljate, postavljate, aploudujete, objavljujete ili prenosite na Platformi ili preko nje.

Potvrđujete i saglasni ste da ste isključivo odgovorni za sve Korisničke sadržaje koje ste stavili na raspolaganje na Platformi ili preko Platforme. Shodno tome, ovim jemčite i garantujete da: (a) ste ili jedini i isključivi vlasnik svih Korisničkih sadržaja koje ste stavili na raspolaganje na Platformu ili preko Platforme ili da imate sva prava, licence, saglasnosti i odobrenja potrebna za odobravanje Utrenu.com prava u takvom Korisničkom sadržaju, kako je predviđeno ovim Uslovima; i (b) ni Korisnički sadržaj niti vaše postavljanje, aploudovanje, objavljivanje, slanje ili prenos Korisničkog sadržaja niti korišćenje vašeg Korisničkog sadržaja (ili njegovih delova) od strane Utrenu.com, preko ili putem Platforme, neće povrediti, zloupotrebiti ili kršiti prava patenta, autorska prava, žigove, poslovnu tajnu, moralna prava ili druga prava vlasništva ili prava intelektualne svojine ili prava oglašavanja ili privatnosti niti će kršiti bilo koji važeći zakon ili propis. Saglasni ste da Utrenu.com može proveravati, rezimirati ili na drugi način da uređuje i/ili povuče vaš Korisnički sadržaj i shvatate da je isključivo vaša odgovornost da pratite svoj Korisnički sadržaj i osigurate da tako revidiran  sadržaj bude tačan i u skladu sa vašim jemstvima i garancijama u ovim Uslovima.

Utrenu.com zadržava pravo da, u bilo koje vreme i bez prethodne najave, ukloni ili onemogući pristup Korisničkom sadržaju koji mi, po sopstvenom nahođenju, smatramo neprihvatljivim iz bilo kog razloga, ili koji je u suprotnosti sa ovim Uslovima ili na drugi način štetan po Platformu ili korisnike ili iz bilo kog drugog razloga.

ZABRANE

Kao korisnik Platforme, ne možete da:

●           Koristite Nalog drugog lica, pogrešno predstavljate sebe ili Pro usluge koje se nude putem Platforme, pogrešno predstavite svoj identitet ili kvalifikacije, pogrešno predstavite projekat ili druge informacije u zahtevu za ponudu, ili objavite Sadržaj u bilo kojoj neprikladnoj kategoriji ili oblastima na Platformi;

●           Koristite bilo koji automatizovani sistem koji uključuje, ali nije ograničen na robote, spajdere, oflajn čitače, skrejpere za pristup Platformi u bilo koju svrhu bez prethodnog pisanog odobrenja Utrenu.com; pod uslovom da operateri javnih pretraživača mogu koristiti spajdere ili robote kako bi kopirali materijale sa Platforme isključivo za stvaranje javno dostupnih indeksa za pretragu materijala, ali ne kešove ili arhive tog materijala (Utrenu.com zadržava pravo da povuče ove izuzetke uopšteno ili u određenim slučajevima);

●           Na bilo koji ručni ili automatski način kopirate tekst koji je zaštićen autorskim pravima ili na drugi način zloupotrebljavate ili prisvajate informacije sa Platforme ili Sadržaj, uključujući, ali bez ograničenja na, upotrebu na sličnom, konkurentskom ili sajtu koji pripada trećoj strani;

●           Prenesete više poruka sa zahtevom preko Platforme u datom vremenskom periodu koji ljudsko biće može razumno da proizvede u istom periodu korišćenjem konvencionalnog onlajn internet pretraživača;

●           Preduzmete radnju koja (a) može na nerazuman način da optereti infrastrukturu Platforme; (b) ometa ili pokušava da ometa pravilno funkcionisanje Platforme ili učešće neke treće strane; (c) zaobilazi mere koje se koriste da spreče ili ograniče pristup Platformi; (d) zaobilazi, onemogućava ili na drugi način ometa bezbednosne karakteristike Platforme; (e) distribuira viruse ili neke druge tehnologije koje mogu naneti štetu Utrenu.com ili njegovim korisnicima; (f) koristi Platformu na način kojim se krše autorska prava, poslovne tajne ili druga prava treće strane, uključujući prava privatnosti ili oglašavanja; ili (g) izbegava ili manipuliše strukturom Naknade (kako je ovde definisana), naplatom ili dugovanjima za Naknadu;

●           Kao Član pružalac usluga, koristite Platformu na bilo koji način kojim se zaobilazi vaša obaveza plaćanja prema Utrenu.com ili koristite kredite za pristup uslugama koje su obezbeđene na Platformi;

●           Prikupljate, sakupljate ili objavljiujete podatke koje mogu da pomognu u identifikaciji, uključujući bez ograničenja na imena ili druge podatke o nalogu sa Platforme ili da koristite sisteme za komunikaciju na Platformi u bilo koje svrhe osim onih koje nisu izričito predviđene u ovim Uslovima, uključujući i za potrebe komercijalnih ponuda;

●           Zapošljavate, nudite ili kontaktirate u bilo kojoj formi Članove pružaoce usluga ili Članove klijente vezano za zapošljavanje ili bilo koju drugu namenu koja nije izričito predviđena u Platformi;

●           Preduzimate neprikladne ili nezakonite radnje, uključujući postavljanje neprikladnog ili nezakonitog Sadržaja na Platformi ili preko Platforme, uključujući sadržaje koji su uznemiravajući, omalovažavajući, nezakoniti, poročni, opsceni, klevetnički, preteći ili diskriminativni, ili kojima se zagovara, promoviše ili podstiče neodgovarajuća aktivnost, ponašanje koje bi se smatralo krivičnim delom ili ponašanje koje bi dovelo do građanske odgovornosti ili kojom bi se kršio neki zakon;

●           Prekršite neku od bitnih Utrenu.com politika kojom se reguliše vaše korišćenje Platforme i naše interakcije sa vama i trećim stranama;

●           Oglašavate ili zahtevate Pro uslugu koja nije povezana sa Platformom ili odgovarajuća za nju, uključujući, ali bez ograničenja na bilo koju Pro uslugu koja (a) nije u podržanim kategorijama ili obezbeđuje samo proizvode; (b) obezbeđuje direktorijume ili referale; (c) nudi usluge pozajmljivanja; (d) nudi prostor za iznajmljivanje; (e) promoviše događaje (kao što su stranačke ili profesionalne konvencije); (f) predstavlja konkurenciju poslovanju Utrenu.com; (g) nalazi se izvan Srbije; (h) promoviše ili nudi Ponzi šeme, neželjenu poštu, spem poštu, cirkularnu poštu, piramidalne šeme, partnerski (affiliate) marketing ili neželjeni komercijalni sadržaj, kartice za popuste, kreditno savetovanje, onlajn ankete ili takmičenja, lutriju, nagrade, bonuse, igre na sreću ili poklone; ili (i) pruža nelokalni sadržaj.

●           Postavljate Korisnički sadržaj koji nanosi štetu iskustvima korisnika uključujući, ali bez ograničenja na: (a) zahteve za preuzimanje mobilnih aplikacija koje ne pripadaju Utrenu.com i/ili linkova kojima se usmeravaju korisnici na slične sajtove gde korisnik mora navesti informacije koje su suvišne u odnosu na one već unete na Utrenu.com, (b) nudi kupovinu Pro usluge ili druge usluge van Utrenu.com, ili (c) koristi stranice profila ili korisničko ime za promovisanje usluga koje se ne nude na Platformi ili preko nje;

●           Preduzimate radnje koje mogu da ugroze efikasnost ili tačnost sistema pregleda ili ocenjivanja;

●           Neuspešno pružate kupljene Pro usluge kao što ste obećali, osim ukoliko Član klijent krši materijalno bitne odredbe zajedničkog ugovora za Pro usluge ili odbije da plati, ili se načini očigledna tipografska greška ili ne možete da proverite identitet Člana klijenta;

●           Učestvujete u proneverama uključujući ali ne ograničavajući se na ponude za prenos novca s namerom zahtevanja povraćaja nekog dela uplate ili zahtevanje od korisnika da pošalju gotovinu ili koriste druge metode plaćanja koje zabranjuje Utrenu.com;

●           Prijavite se, pregovarate o cenama, koristite ili na drugi način zahtevate Pro usluge bez namere da ih koristite ili izvršite plaćanje Pro usluga;

●           Date saglasnost za kupovinu Pro usluge kada ne ispunjavate uslove Člana pružaoca usluga;

●           Preduzmete bilo koje aktivnosti ili se bavite radnjama koje nisu u skladu sa poslovanjem ili svrhom Platforme; i

●           Pokušate da na indirektan način preduzmete nešto od gore navedenog.

UTRENU.COM NAKNADE I POREZI

U vezi sa korišćenjem Platforme Utrenu.com, Utrenu.com naplaćuje određene naknade. Tekuće naknade za kupovinu kredita koje članovi pružaoci usluga koriste u različite svrhe biće prikazani prilikom kupovine takvih kredita. Naknade za dodatne proizvode ili usluge, uključujući tekuće proizvode ili usluge, će vam biti dostavljene pre korišćenja datih proizvoda ili usluga.

Utrenu.com može takođe da naplati kazne za prevare, loše vladanje ili druga kršenja ovih Uslova, kako bude utvrđeno po našem nahođenju. Informacije o iznosima tekućih kazni možete dobiti u centru za politiku ili podršku.

Saglasni ste da platite ove Naknade. Informacije o iznosima tekućih kazni možete dobiti u centru za politiku ili podršku. Saglasni ste da platite sve važeće Naknade ili dažbine zasnovane na Naknadama i uslovima fakturisanja koji su tada na snazi, bez obzira imate li aktivan Nalog. Naknade se naplaćuju preko vaše kreditne kartice, PayPal naloga ili drugim vidom plaćanja određenim u trenutku kada izvršite kupovinu ili se registrujete za uslugu. Ukoliko ne izvršite plaćanje na vreme ili ako Utrenu.com ne može da naplati preko kreditne kartice, PayPal-a ili drugog načina plaćanja iz bilo kog razloga, Utrenu.com zadržava sva prava dozvoljena po zakonu za povraćaj uplata i svih nastalih troškova, uključujući razumne advokatske troškove u cilju naplate našeg potraživanja. Izričito ste saglasni da će sva komunikacija u vezi sa neplaćenim računima ili Naknadama biti izvršena putem elektronske pošte ili telefona. Komunikaciju o tome može da obavlja Utrenu.com ili bilo ko u njegovo ime, uključujući ali bez ograničenja treće strane nadležne za naplatu potraživanja. Ukoliko ugasite svoj Nalog u bilo koje vreme, nećete dobiti povraćaj sredstava. Ukoliko imate iznos dospeo na plaćanje na nekom Nalogu, saglasni ste da Utrenu.com može da izmiri neplaćene Naknade preko vaše kreditne kartice ili na drugi način naplati neizmirene Naknade od vas. Razumete i saglasni ste da ste isključivo vi odgovorni za utvrđivanje sopstvenih poreskih prijava i zahteva vezanih za naplatu poreza na prodaju u konsultaciji sa poreskim savetnicima i da mi ne možemo kao i da ne nudimo poreske savete ni za Članove pružaoce usluga ni za Članove klijente. Sve prodaje na Utrenu.com su konačne i nepovratne, osim ako nije drugačije navedeno u ovom dokumentu.

UPLATE

Usluge za obradu uplata za Članove pružaoce usluga na Utrenu.com-u pruža Utrenu.com. Kao uslov da Utrenu.com obezbedi usluge obrada plaćanja, saglasni ste da dostavite Utrenu.com tačne i potpune informacije o sebi i vašem poslovanju.

Utrenu.com služi kao zastupnik za naplatu uplata Članova pružalaca usluga i ovlašćen je da naplaćuje iznose od Članova klijenata u ime Člana pružaoca usluga. Plaćanje koje vrši Član klijent za Utrenu.com u vezi sa Pro uslugama smatra se jednakim plaćanju direktno Članu pružaocu usluga. Kao Član pružalac usluga, ovim putem imenujete Utrenu.com za agenta za naplatu, sa ograničenim ovlašćenjima i isključivo u svrhu prijema uplata od Članova klijenata u vezi sa Pro uslugama. Saglasni ste da će uplate izvršene za Utrenu.com biti kao da su izvršene direktno vama. Dalje ste saglasni da, kao agentu za naplatu sa ograničenim ovlašćenjima za svoje Članove pružaoce usluga, obaveza Utrenu.com-a prema vama, kao Članu pružaocu usluga, podleže i zavisi od toga da li je uplata od Člana klijenta uspešno primljena. Pri prihvatanju imenovanja kao vašeg agenta za naplatu sa ograničenim ovlašćenjima, Utrenu.com ne preuzima odgovornost za vaše postupke ili propuste u svojstvu Člana pružaoca usluga.

Ukoliko neki Član ne izvrši uplatu na vreme ili ako Utrenu.com ne može da naplati preko kreditne kartice, PayPal-a ili drugog načina plaćanja iz bilo kog razloga, Utrenu.com zadržava sva prava dozvoljena po zakonu za povraćaj uplata i svih nastalih troškova, uključujući razumne advokatske troškove u cilju naplate našeg potraživanja. Izričito ste saglasni da će sva komunikacija u vezi sa neplaćenim računima ili Naknadama biti izvršena putem elektronske pošte ili telefona. Komunikaciju o tome može da obavlja Utrenu.com ili bilo ko u njegovo ime, uključujući ali bez ograničenja na treće strane nadležne za naplatu potraživanja. Ukoliko imate iznos dospeo na plaćanje na nekom Nalogu, saglasni ste da Utrenu.com može da obračuna neplaćene Naknade za vašu kreditnu karticu ili na drugi način naplati neplaćene Naknade od vas.

Svi zahtevi za otkazivanjem i povraćajem moraju da prođu pregled koji izvrši Utrenu.com i biće tretirani kao poverljivi. Uobičajeno je da obradimo vaš važeći pisani zahtev u roku od trideset (30) dana od prijema, osim ako se zakonom ne zahteva kraći period. Možete zatražiti otkazivanje ili povraćaj putem slanja vašeg zahteva za podršku Utrenu.com emailom na support@utrenu.com. Ukoliko otkažete svoj Nalog u bilo koje vreme, nećete dobiti nikakav povraćaj.

Utrenu.com KREDITI

Vaša kupovina ili prijem Utrenu.com kredita predstavlja kupovinu ili prijem kredita koje možete koristiti za dobijanje određenih usluga na Platformi, uključujući slanje ponuda potencijalnim kupcima ili dobijanje odgovora na ponude potencijalnih kupaca. Uvek ćemo biti transparentni u odnosu prema vama vezano za broj ili obim Utrenu.com kredita koje možete koristiti za pristup određenim uslugama. Utrenu.com krediti nemaju novčane/gotovinske vrednosti i vaša kupovina ili prijem istih ne predstavlja avansno finansiranje iznosa kom se može pristupiti ili koji se može koristiti u budućnosti u bilo koju svrhu. Saglasni ste da je sva prodaja Utrenu.com kredita konačna i nepovratna. 

SPOROVI IZMEĐU KORISNIKA

Utrenu.com poštuje naše stručnjake i klijente i svesni smo da među njima mogu povremeno da nastanu sporovi. Naš cilj je da obezbedimo alate koji korisnicima omogućavaju nezavisno rešavanje takvih sporova. U retkim slučajevima kada se spor pokrenut od strane Člana pružaoca usluga ili Člana klijenta ne može rešiti nezavisno, saglasni ste da, na zahtev Utrenu.com, učestvujete u dobroj nameri i ukoliko ste razumno u stanju da tako postupite, u neutralnom rešavanju, posredovanju ili arbitražnom postupku koji sprovodi Utrenu.com ili neutralni posrednik ili arbitar treća strana kog je izabrao Utrenu.com. Bez obzira na gore navedeno, prihvatate i slažete se da Utrenu.com nema obavezu da se uključi ili nametne rešenje u bilo kom sporu između korisnika ili neke treće strane.

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Utrenu.com Sadržaj je zaštićen autorskim pravima, žigom i drugim zakonima Srbije, stranih zemalja i međunarodnim konvencijama. Osim ukoliko nije izričito predviđeno ovim Uslovima, Utrenu.com i njegovi davaoci licenci isključivo poseduju sva prava, pravo vlasništva i interes u sadržaju Platforme i Utrenu.com Sadržaju, uključujući i sva povezana prava intelektualne svojine. Svi žigovi, servisni znaci, logotipi, industrijska imena i bilo koja druga vlasnička oznaka Utrenu.com koja se ovde koriste su žigovi ili registrovani zaštitni znakovi Utrenu.com. Svi drugi žigovi, servisne oznake, logotipi, industrijska imena i bilo koja druga vlasnička oznaka su žigovi ili registrovani žigovi svojih vlasnika.

POVRATNE INFORMACIJE

Slanjem povratne informacije, komentara, pitanja ili sugestija u vezi sa Utrenu.com ili našim uslugama, uključujući Platformu (zajedno se nazivaju "Povratne informacije") jemčite i garantujete (a) da imate pravo da dajete Povratne informacije, (b) da se Povratnim informacijama ne krše prava bilo koje druge osobe ili tela, i (c) da vaša Povratna informacija ne sadrži poverljive ili vlasničke informacije bilo koje treće strane ili strana. Slanjem Povratne informacije dalje (i) ste saglasni da nemamo obavezu poštovanja poverljivosti, eksplicitnu ili implicitnu, u vezi sa Povratnom informacijom, (ii) potvrđujemo da možemo imati informaciju sličnu Povratnoj informaciji koja je već u razmatranju ili se razvoja, (iii) da nam odobravate neopozivu, neeksluzivnu, bez autorskih prava, stalnu, svetsku licencu za korišćenje, izmene, pripremu izvedenih radova, objavljivanje, distribuciju i davanje podlicence za Povratne informacije, i (iv) neopozivo se odričete potraživanja i tvrdnji o moralnim pravima prema Utrenu.com i njenim korisnicima, sadržanim u datoj Povratnoj informaciji. Ovaj deo o Povratnim informacijama nastavlja da važi i posle ukidanja vašeg Naloga ili Platforme.

POLITIKA O AUTORSKIM PRAVIMA

Očekujemo da korisnici poštuju zakon o autorskim pravima. U odgovarajućim okolnostima ukinućemo Nalog korisniku koji iznova krši ili za kog se veruje da iznova krši prava vlasnika autorskih prava.

NEODOBRAVANJE

Utrenu.com ne podržava bilo kog Člana, korisnika ili Pro usluge. Utrenu.com nije strana u sporazumu između korisnika, Članova ili trećih strana. Ovim Uslovima kao ni korišćenjem bilo kog dela Platforme od strane korisnika ili Članova ne uspostavlja se nikakav zastupnički odnos, kao ni partnerstvo, zajedničko ulaganje ili radni odnos, uključujući ali bez ograničenja na rasporede ili druge usluge. Ni Utrenu.com niti Članovi ili korisnici Platforme ne mogu da upravljaju ili kontrolišu svakodnevnim aktivnostima onih drugih, niti da uspostavljaju ili preuzimaju obaveze u ime onih drugih. Članovi se ovim Uslovima obavezuju da pružaju tačne informacije, a iako Utrenu.com može da izvrši dodatne provere i procese osmišljene da pomognu u potvrđivanju ili proveri identiteta ili reputacije korisnika, ne dajemo garancije, niti potvrđujemo ili podržavamo bilo kog korisnika ili njegov pretpostavljeni identitet ili reputaciju, bez obzira na specifične Utrenu.com usluge koje koriste ili učestvovanje osoblja Utrenu.com u pružanju ili zakazivanju tih usluga.

Svako pominjanje Platforme korisniku koji je licenciran ili ovlašćen na neki način, ili "obeležen", "najbolji od", "vrhunski", "proveren", "zlatan", "srebrni" ili "bronzani" (ili na sličnom jeziku) označava samo da je korisnik završio odgovarajući proces vezan za nalog ili ispunio standarde provere korisnika i ne predstavlja ništa drugo. Svaki takav opis ne predstavlja podržavanje, potvrdu ili garanciju od strane Utrenu.com i nije provera njihovog identiteta niti pokazatelj da je on ili njegove Pro usluge licencirane, osigurane, pouzdane, sigurne ili odgovarajuće. Umesto toga, svaki takav opis treba da bude korisna informacija za vas da izvršite procenu kada odlučujete o identitetu i podobnosti drugih sa kojima kontaktirate ili komunicirate preko Platforme. Uvek trebate da budete odgovorni, povedete dužnu pažnju i budete oprezni prilikom odlučivanja da li ćete imati interakciju sa drugim korisnikom. Člana pružaoca usluga. Utrenu.com nije odgovoran za štetu ili povredu koja proizilazi iz vaših interakcija sa drugim korisnicima.

Kolektivni sadržaj može sadržati linkove ka internet stranama trećih lica, ponudama ili drugim događajima/aktivnostima koje nisu u vlasništvu ili kontrolisane od strane Utrenu.com. Mi ne podržavamo niti preuzimamo odgovornost za te linkove, a ako im pristupate, to činite na sopstveni rizik.

Korišćenjem Platforme, shvatate i saglasni ste da će pravni lek ili obaveza koju želite da imate na raspolaganju zbog postupaka ili propusta drugih korisnika ili drugih trećih lica biti ograničen na tužbu protiv određenih korisnika ili drugih trećih lica. Saglasni ste da ne pokušavate da nametnete odgovornost ili tražite pravni lek od Utrenu.com u vezi sa takvim postupcima ili propustima.

SANKCIJE ZA KRŠENJE OVIH USLOVA

Bez ograničavanja drugih prava sadržanih u ovom dokumentu, Utrenu.com može po sopstvenom nahođenju da preduzme sve radnje dozvoljene zakonom zbog kršenja odredbi iz ovih Uslova ili bilo koje druge politike ili sporazuma između vas i Utrenu.com, uključujući ali ne ograničavajući se na uklanjanje Korisničkog sadržaja koji ste postavili, ograničavanje pristupa vašem Nalogu, zahtevanjem od vas da uplatite određena sredstva ili Naknade, određivanjem novčane kazne ili troškova, ukidanje vašeg Naloga, umanjenje vašeg statusa ili rangiranja u pretragama, ukidanje ponuda ili objava, blokiranje pristupa, istragu protiv vas i/ili sarađivanje sa agencijama za sprovođenje zakona u istrazi ili krivičnom gonjenju.

SUSPENDOVANJE ILI GAŠENJE NALOGA

Možemo, po sopstvenom nahođenju, sa ili bez razloga, sa ili bez prethodne najave i u bilo kom trenutku odlučiti da ograničimo, blokiramo, suspendujemo, deaktiviramo ili ugasimo vaš Utrenu.com Nalog u celosti ili delimično. Ako saglasno sopstvenom nahođenju i ovim Uslovima to učinimo, bilo koje ili sve sledeće radnje se mogu izvršiti sa ili bez prethodnog obaveštenja ili objašnjenja za vas: (a) vaš Nalog će biti deaktiviran ili suspendovan, lozinka onemogućena, a vi nećete imati pristup Platformi ili vašem Korisničkom sadržaju niti moći da dobijete pomoć od Utrenu.com timova za podršku; (b) ukoliko je to odgovarajuće, saglasno našem nahođenju, možemo da saopštimo drugim korisnicima da je vaš Nalog ukinut, blokiran, suspendovan, deaktiviran ili ugašen i zašto je takva mera preduzeta; i (c) nećete imati pravo na bilo kakvu nadoknadu za usluge Platforme ili Pro usluge koje su bile otkazane ili odložene usled gašenja Naloga. Možete da odustanete od korišćenja Platforme i/ili da ukinete svoj Nalog u bilo kom trenutku prateći link "Podešavanja" u svom profilu, klikom na "Nalog" i klikom na "Deaktivacija Naloga". Imajte na umu da ako je vaš Nalog otkazan, nemamo obavezu da obrišemo ili vam vratimo bilo koji Sadržaj koji ste postavili na Platformu, uključujući, ali bez ograničenja na, recenzije.

ARBITRAŽA I ODRICANJE OD GRUPNIH TUŽBI

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ DEO. ODNOSI SE NA VAŠA ZAKONSKA PRAVA, UKLJUČUJUĆI I VAŠE PRAVO DA PODNESETE TUŽBU NA SUDU.

Ovaj deo je namenjen da se uopšteno tumači i njime se uređuju sporovi između nas, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tužbe koji proizilaze iz ili se odnose na bilo koji aspekt odnosa između nas, bilo da su zasnovane na ugovoru, krivičnom delu, statutu, proneveri, pogrešnom predstavljanju ili na osnovu druge pravne teorije; potraživanja pre ovog Ugovora ili bilo kog prethodnog sporazuma (uključujući, ali bez ograničenja na, potraživanja vezana za reklamiranje); i potraživanja koja mogu nastati nakon raskida Ugovora. Jedini sporovi isključeni iz ove široke zabrane su parnice vezane za određena prava intelektualne svojine i mali sudski sporovi, kako je predviđeno u nastavku.

Davanjem saglasnosti na ove Uslove, saglasni ste da rešavate sporove sa Utrenu.com na sledeći način:

Početno rešavanje sporova: Većina sporova može biti rešena bez pribegavanja parničnom postupku. Utrenu.com odeljenje za podršku možete da kontaktirate na adresi support@Utrenu.com. Osim tužbi za zaštitu intelektualne svojine i malih sudskih sporova, strane su saglasne da će uložiti najveći napor da reše svaki spor, potraživanje, pitanje ili neslaganje direktno putem konsultacija sa odeljenjem Utrenu.com za podršku, a pregovori u dobroj nameri će biti uslov za svaku stranu koja pokreće tužbu ili arbitražu.

NADLEŽNO PRAVO

Uslovi i odnos između vas i Utrenu.com će biti regulisani u svemu saglasno zakonima Srbije, bez obzira na odredbe o sukobu zakona. Saglasni ste da svaki tužbeni zahtev ili spor koji imate protiv Utrenu.com koji ne podleže arbitraži mora da reši sud, osim ako stranke nisu drugačije ugovorile. Saglasni ste da poštujete ličnu nadležnost sudova koji se nalaze u ... za potrebe vođenja spora o svim takvim zahtevima ili sporovima koji nisu predmet arbitraže. Ovim putem se odričete odbrana vezanih za pravnu nadležnosti i mesto pravne nadležnosti koje su inače dostupne.

ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI

VAŠ UPOTREBA PLATFORME, PRO USLUGE ILI KOLEKTIVNOG SADRŽAJA BIĆE ISKLJUČIVO NA VAŠ RIZIK. POTVRĐUJETE I SAGLASNI STE DA  UTRENU.COM NEMA OBAVEZU, ALI ZADRŽAVA PRAVO, BEZ OBZIRA NA RAZLOG, DA (A) PRATI ILI PROCENJUJE KORISNIČKI SADRŽAJ; ILI (B) DA U DOZVOLJENE SVRHE VRŠI PROVERU IDENTITETA, REPUTACIJE (UKLJUČUJUĆI PODATKE O KRIVIČNIM POSTUPCIMA) ILI PROVERE REGISTRACIJE U REGISTRU SEKSUALNIH PRESTUPNIKA ZA BILO KOG ČLANA, UKLJUČUJUĆI ALI BEZ OGRANIČENJA NA ČLANOVE PRUŽAOCE USLUGA I ČLANOVE KLIJENTE. PLATFORMA SE DOSTAVLJA U STANJU U KOM SE NALAZI, BEZ IKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE ILI IMPLICIRANE. BEZ OGRANIČAVANJA GORE NAVEDENOG, UTRENU.COM I NJEGOVA POVEZANA LICA I FIRME KĆERKE, KAO I NJIHOVI RUKOVODIOCI, DIREKTORI, ZAPOSLENI I ZASTUPNICI IZRIČITO SE ODRIČU SVIH GARANCIJA VEZANIH ZA PODESNOST ZA TRGOVINU, POGODNOST ZA ODREĐENU NAMENU, MIRNU DRŽAVINU ILI NEKRŠENJE ODREDBI; SVIH GARANCIJA KOJE PROISTEKNU IZ TRANSAKCIJA ILI KORIŠĆENJA ILI PUTEM TRGOVANJA; SVIH GARANCIJA, JEMSTAVA ILI GARANCIJA U VEZI SA OVOM  PLATFORMOM ILI PRO USLUGAMA KOJE SE NUDE NA PLATFORMI ILI PREKO PLATFORME; I SVIH GARANCIJA VEZANIH ZA KVALITET, PODESNOST, VERODOSTOJNOST, TAČNOST ILI KOMPLETNOST INFORMACIJA ILI MATERIJALA SADRŽANOG ILI PREDSTAVLJENOG U OVOJ PLATFORMI, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA I SAV KOLEKTIVNI SADRŽAJ. UTRENU.COM NE DAJE GARANCIJE DA ĆE PLATFORMA ILI PRO USLUGE DA ISPUNE VAŽE ZAHTEVE ILI DA BUDU DOSTUPNI NA NEPREKIDNOM, BEZBEDNOM OSNOVU BEZ GREŠAKA. UTRENU.COM NE PREUZIMA ODGOVORNOST I NIJE ODGOVORAN ZA ŠTETU NA VAŠOJ KOMPJUTERSKOJ OPREMI ILI DRUGOJ IMOVINI NASTALOJ ZBOG VAŠEG PRISTUPANJA PLATFORMI ILI KORIŠĆENJA ISTE. UTRENU.COM NIJE ODGOVORAN NI ZA KAKVO KLEVETNIČKO, UVREDLJIVO ILI NEZAKONITO PONAŠANJE NEKE TREĆE STRANE, NITI GUBITAK ILI ŠTETU BILO KOJE VRSTE KOJA NASTANE USLED KORIŠĆENJA PODATAKA, INFORMACIJA, MATERIJALA, SADRŽINE, ILI KOLEKTIVNOG SADRŽAJA KOJI SE OBJAVI, PRENOSI ILI UČINI DOSTUPNIM PREKO PLATFORME. NIKAKAV SAVET ILI INFORMACIJA, BILO DA SU USMENI ILI PISANI, KOJI SE DOBIJU OD UTRENU.COM ILI PREKO PLATFORME, NE USPOSTAVLJAJU GARANCIJU KOJA OVDE NIJE IZRIČITO NAVEDENA.

ISKLJUČIVO VI STE ODGOVORNI ZA SVE VAŠE KOMUNIKACIJE I INTERAKCIJE SA DRUGIM KORISNICIMA ILI ČLANOVIMA PLATFORME I  DRUGIM LICIMA SA KOJIMA KOMUNICIRATE ILI IMATE INTERAKCIJU USLED KORIŠĆENJA PLATFORME, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA ČLANOVE KLIJENTE, ČLANOVE PRUŽAOCE USLUGA ILI LICA KOJIMA SE PRUŽAJU DATE USLUGE. RAZUMETE DA UTRENU.COM NE PROVERAVA ISKAZE KORISNIKA PLATFORME NITI PROVERAVA ILI ODOBRAVA PRO USLUGE. UTRENU.COM NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE NITI JEMSTVA VEZANO ZA PONAŠANJE KORISNIKA PLATFORME ILI NJIHOVU KOMPATIBILNOST SA TRENUTNIM ILI BUDUĆIM KORISNICIMA PLATFORME. SAGLASNI STE DA ĆETE PREDUZETI RAZUMNE MERE PREDOSTROŽNOSTI U SVAKOJ KOMUNIKACIJI I INTERAKCIJI SA DRUGIM KORISNICIMA PLATFORME I SA DRUGIM LICIMA SA KOJIMA IMATE KOMUNIKACIJU ILI INTERAKCIJU ZA VREME KORIŠĆENJA PLATFORME, POSEBNO AKO ODLUČITE DA SE SASTANETE OFLAJN ILI UŽIVO ILI DA PRUŽATE ILI PRIMATE PRO USLUGE. UTRENU.COM SE IZRIČITO ODRIČE SVE ODGOVORNOSTI ZA POSTUPKE ILI PROPUSTE KORISNIKA ILI TREĆIH STRANA

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

POTVRĐUJETE I SAGLASNI STE DA JE, U NAJVEĆOJ MERI U KOJOJ JE TO DOZVOLJENO ZAKONOM, SAV RIZIK KOJI PROISTIČE VEZANO ZA VAŠ PRISTUP ILI KORIŠĆENJE PLATFORME I KOLEKTIVNOG SADRŽAJA, VAŠU PONUDU ILI PRUŽANJE PRO USLUGA, ILI ZAHTEVANJE I PRIJEM PRO USLUGA PREKO PLATFORME, KAO I SVAKI KONTAKT KOJI IMATE SA DRUGIM KORISNICIMA UTRENU.COM ILI TREĆIM STRANAMA, BILO LIČNO ILI ONLAJN, VAŠ. NI UTRENU.COM NI DRUGE STRANE KOJE SU UKLJUČENE U KREIRANJE, PRODUKCIJU ILI OMOGUĆAVANJE PLATFORME NEĆE BITI ODGOVORNI (BILO NA OSNOVU GARANCIJE, UGOVORA, KRIVIČNOG DELA (UKLJUČUJUĆI NEMAR), ODGOVORNOSTI ZA KVALITET PROIZVODA ILI NA OSNOVU DRUGE ZAKONSKE TEORIJE I BEZ OBZIRA DA LI JE UTRENU.COM BIO OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE, ČAK I AKO SE UTVRDI DA OGRANIČENO PRAVNO SREDSTVO PREDVIĐENO U OVOM DOKUMENTU NIJE ISPUNILO SVOJU OSNOVNU SVRHU USLED: (A) SLUČAJNIH, SPECIJALNIH, POSEBNIH ILI POSLEDIČNIH ŠTETA, UKLJUČUJUĆI GUBITAK ZARADE, GUBITAK PODATAKA ILI GUBITAK GUDVILA; (B) PREKIDA USLUGA, KVARA KOMPJUTERA ILI PADA SISTEMA; (C) TROŠKOVA PROIZVODA ILI USLUGA ZA ZAMENU; (D) OBEŠTEĆENJA ZBOG LIČNIH POVREDA ILI EMOCIONALNOG STRESA KOJI NASTANE IZ ILI U VEZI SA OVIM USLOVIMA; (E) KORIŠĆENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA PLATFORME, PRO USLUGA ILI KOLEKTIVNOG SADRŽAJA; (F) KOMUNIKACIJE, INTERAKCIJA ILI SASTANAKA SA DRUGIM KORISNICIMA PLATFORME ILI DRUGIM LICIMA SA KOJIMA IMATE KOMUNIKACIJU ILI INTERAKCIJU USLED KORIŠĆENJA PLATFORME; ILI (G) USLED VAŠEG NUĐENJA ILI PRUŽANJA PRO USLUGA ILI ZAHTEVA ILI PRIJEMA PRO USLUGA PREKO PLATFORME.

NI U KAKVOM SLUČAJU, UKUPNA ODGOVORNOST UTRENU.COM I 

NJEGOVIH POVEZANIH DRUŠTAVA I FIRMI KĆERKI, KAO I NJIHOVIH RUKOVODILACA, DIREKTORA, ZAPOSLENIH I ZASTUPNIKA, KOJA PROISTEKNE IZ ILI JE VEZANA ZA USLOVE, PLATFORMU, PRO USLUGE I/ILI KOLEKTIVNI SADRŽAJ, ILI IZ KORIŠĆENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA PLATFORME ILI KOLEKTIVNOG SADRŽAJA U VEZI SA PRO USLUGAMA ILI INTERAKCIJAMA SA DRUGIM KORISNICIMA NE MOŽE DA PRELAZI UKUPAN IZNOS NAKNADA KOJE UPLATITE ZA UTRENU.COM SAGLASNO OVOM DOKUMENTU ILI 1000 RSD UKOLIKO TE UPLATE NE BUDU IZVRŠENE, U ZAVISNOSTI OD KONTEKSTA.

GORE OPISANO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI U POTPUNOSTI SE PRIMENJUJE NA REZIDENTE SRBIJE.

OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Saglasni ste da ćete da oslobodite od odgovornosti, branite i ne smatrate odgovornim Utrenu.com i njegova povezana društva i firme kćerke kao i njihove rukovodioce, direktore, zaposlene i zastupnike, za bilo kakva potraživanja, obaveze, štetu, gubitke i troškove, uključujući bez ograničenja razumne zakonske i računovodstvene takse, koje nastanu ili su na bilo koji način povezane sa (a) vašim pristupom ili korišćenjem Platforme ili kršenjem ovih Uslova; (b) vašim Korisničkim sadržajem ili Kolektivnim sadržajem; (c) vašom interakcijom sa bilo kojim Članom ili korisnikom; i (d) vašim zahtevom ili prijemom ili ponudom ili pružanjem Pro usluga, uključujući ali bez ograničenja na povrede, gubitke ili štete (kompenzacione, direktne, slučajne, posledične ili druge) bilo koje vrste koje nastanu u vezi sa Pro uslugama.

Bez obzira na prethodni stav, ako ste rezident Srbije, saglasni ste samo da  oslobodite od odgovornosti, branite i ne smatrate odgovornim Utrenu.com i njegova povezana društva i firme kćerke kao i njihove rukovodioce, direktore, zaposlene i zastupnike, za bilo kakva potraživanja prema trećim stranama, obaveze, štete, gubitke i troškove, uključujući bez ograničenja razumne zakonske i računovodstvene takse, nastale ili na bilo koji način povezane sa vašim kršenjem ovih Uslova.

 

OPŠTE ODREDBE

Viša sila: Osim obaveza plaćanja, ni Utrenu.com, niti vi nećete biti odgovorni onoj drugoj strani zbog kašnjenja ili nemogućnosti izvršenja u skladu sa Uslovima koji proističu iz uzroka koji su izvan kontrole i nisu posledica krivice ili nemara pogođene strane. Ti uzroci mogu da obuhvataju, bez ograničenja, požare, poplave, zemljotrese, štrajkove, nedostupnost neophodnih komunalnih usluga, nestanak struje, elementarne nepogode, objavljene ili neobjavljene ratove, akta regulatornih agencija ili nacionalne katastrofe.

Korisnici treće strane: Slažete se da, osim ako nije drugačije izričito predviđeno ovim Uslovima, saglasno ovim Uslovima ne postoje korisnici treće strane.

Celokupan sporazum: Ovi Uslovi zajedno sa Politikom privatnosti i drugim pravnim obaveštenjima ili dodatnim uslovima i pravilima objavljenim od strane Utrenu.com na Platformi, predstavljaju celokupan sporazum između vas i Utrenu.com u vezi s Platformom ili Pro uslugama koje dobijate preko Platforme. Osim ukoliko nije izričito navedeno u ovom dokumentu, ako nadležni sud smatra neku odredbu iz ovih Uslova nevažećom, nevaženje date odredbe neće uticati na važenje preostalih odredbi Uslova koje ostaju pravosnažne.

Odricanje: Nijedno odricanja od bilo koje odredbe ovih Uslova neće se smatrati daljim ili stalnim odricanjem od te ili druge odredbe, a ukoliko Utrenu.com ne sprovede neko pravo ili odredbu saglasno ovim Uslovima to ne predstavlja odricanje od datog prava ili odredbe.

Zastarevanje: Saglasni ste da, bez obzira na bilo koji drugi statut ili zakon u kome je određeno suprotno, sve tužbe koje proističu iz Platforme ili Pro usluga koje se nude preko nje moraju biti pokrenute u roku od jedne (1) godine nakon nastanka uzroka tužbe. U suprotnom, data tužba je trajno zabranjena.

VAŽNO OBAVEŠTENJE: OVAJ SPORAZUM SADRŽI OBAVEZUJUĆU ODREDBU O ARBITRAŽI I ODRICANJU OD GRUPNIH TUŽBI. ONA UTIČE NA VAŠA ZAKONSKA PRAVA KAKO JE DETALJNO NAZNAČENO U ARBITRAŽA I ODRICANJE OD GRUPNIH TUŽBI U NASTAVKU. MOLIMO PAŽLJIVO JE PROČITAJTE.

Kontakt informacije: Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim Uslovima ili Platformi, obratite nam se emailom na support@utrenu.com.